Działka rolna Konin – kupno

Działka rolna Konin – kupno.

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi  zgodnie z ustawą z dnia 14. 04. 2016 r.

Celem nowej ustawy jest  przede wszystkim ograniczenie nabywania gruntów rolnych przez obcokrajowców, oraz ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych.

Warto na początek podkreślić, że ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha.

Przepisów ustawy nie stosuje się także do:

  1. a) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej.
  2. b) nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

Zwróćmy uwagę także, że zgodnie z ustawą  pod pojęciem nieruchomości rolnej należy rozumieć, że są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności  rolnej. Z wyłączeniem jednak nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego na cele inne niż rolne

Najistotniejsze wprowadzone ustawą zmiany to:

Zapis, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, prowadzący gospodarstwo  rodzinne w tej samej gminie, lub gminie graniczącej z tą gminą, są jednak pewne wyłączenia, których ta zasada nie dotyczy.

Powyższa zasada nie dotyczy nabycia nieruchomości rolnej przez:

osobę bliska zbywcy czyli zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposobionej i przysposabiającej

jednostki samorządu terytorialnego

Skarbu Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję

osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

– w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

Działka rolna Konin – kupno

Wato także zaznaczyć, że za rolnika indywidualnego uważana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z  małżonków.

Zgoda prezesa Agencji

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Zgoda ta powinna być wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne.                 

Wniosek zbywcy jeżeli wykaże, że:

  1. a) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty o których mowa w ustawie
  2. b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej
  3. c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych

– Działki w Koninie – <- Kliknij i sprawdź naszą ofertę działek i gruntów!

Wniosku osoby fizycznej która:

  1. a) Posiada kwalifikacje rolnicze albo której pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
  2. b) Daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.
  3. c) Zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wchodzi w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W przypadku nie wyrażenia zgody o której mowa powyżej,  Agencja na pisemne  żądanie zbywcy, złożone w terminie, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłata równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przez Agencję.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobą prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki :

1) Umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty.

2) Nabywana nieruchomość wejdzie  w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Działka rolna Konin

Zaciekawił Cię ten wpis?
Zachęcamy do sprawdzenia pozostałych wpisów na naszym blogu:
Link do naszego bloga
Oraz poszczególnych wpisów:
Mieszkanie Konin – wynajem i inwestycja