Wartość nieruchomości – mieszkania, działki, domy Konin.

Jak określić właściwie cenę mieszkania, działki, domu w Koninie? Wartość nieruchomości w Koninie – mieszkania, działki, domy Konin.

Sposoby określania wartości nieruchomości są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość tych nieruchomości. Samej wyceny obiektu, domu, mieszkania czy innej nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejścia porównawczego, dochodowego lub kosztowego albo mieszanego zawierającego składowe podejść poprzednich.

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości na przykład domu na sprzedaż w Koninie tak, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się biorąc pod uwagę cechy różniące domy w Koninie z  nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej przy uwzględnieniu zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu.

Podejście porównawcze – wartość nieruchomości w Koninie

Podejście porównawcze jest najczęściej stosowanym sposobem określania ceny mieszkania czy domów. Konin pod tym względem nie różni się od innych miast.  W podejściu tym można zastosować jedną z trzech metod:

– metodę porównywania parami,
– metodę korygowania ceny średniej,
– metodę analizy statystycznej rynku.

Metodą często stosowana do wyceny jest metoda porównywania parami. Polega ona na porównywaniu nieruchomości, którą chcemy wycenić, posiadającą określone cechy rynkowe, mające wpływ na cenę, z nieruchomościami o podobnych cechach, których ceny uzyskane ze sprzedaży są znane. Takimi istotnymi cechami są  rodzaj nieruchomości np. jednorodzinne domy,  powierzchnia, lokalizacja np. Konin, przeznaczenie w miejscowym planie, dostępność, walory środowiskowe itp. Tym cechom przypisuje się pewne wagi wynikające  z analizy rynku. Niezbędne jest także posiadanie bazy danych o cenach nieruchomości  wcześniej sprzedanych oraz  znajomość preferencji potencjalnych nabywców.

Różne podejścia do wartości nieruchomości

Istotnym pojęciem dotyczącym wyceny jest pojęcie rynku, które należy rozumieć jako ogół warunków w jakich odbywa się transfer praw do nieruchomości. Rynek nieruchomości systematyzuje się wyróżniając np. jego zasięg, rynek lokalny, regionalny, krajowy czy międzynarodowy. Wyodrębnia się także rynki ze względu na zbywane i nabywane prawa tj. rynek własności, rynek użytkowania wieczystego, rynek najmu. Równie istotnym kryterium jest przedmiot transakcji  gdzie można wyróżnić rynek budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, rynek lokali czy rynek gruntów.

Określając wartość nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód stosuje się podejście dochodowe. Wycena nieruchomości w tym podejściu zakłada, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość będzie uzależniona od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.

W podejściu dochodowym można posłużyć się jedną z dwóch metod : metody inwestycyjnej i metody zysków. Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości, które przynoszą dochód z czynszów lub dzierżawy. Należy jednak pamiętać, że ich wysokość powinna być wynikiem analizy rynkowej kształtowania się tych stawek. Metodę zysków stosuje się wówczas gdy nie można ustalić dochodu z nieruchomości metodą inwestycyjną. Dochód z nieruchomości zgodny jest wówczas z udziałem właściciela nieruchomości w dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości wycenianej i na nieruchomościach podobnych.

Nieruchomości w Koninie, sprawdź nasze:
Mieszkania Konin
Działki Konin
Domy Konin