Inwestycje

Inwestycje Konin – oferta dla inwestorów.

Podstawowym warunkiem inwestowania  jest dostępność atrakcyjnych terenów aktywizacji gospodarczej. Powiat koniński posiada sporą ilość takich terenów ze względu chociażby poniższe czynniki:

Warunki – Inwestycje Konin:

 • przebieg autostrady A-2,
 • położenie w centrum Polski,
 • przygotowane obszary aktywizacji gospodarczej,
 • wyposażone tereny w infrastrukturę techniczną i transportową (zjazdy z autostrady),
 • przebieg drogi krajowej E-92,
 • sąsiedztwo miasta powiatowego Konin.

Duża część tych terenów została już objęta gminnymi planami zagospodarowania przestrzennego, tereny zaś nie objęte planem mogą być zagospodarowane dopiero po złożeniu wniosków przez zainteresowane osoby. Ze strony urzędów deklarowana jest kompetentna pomoc i współpraca w całym procesie inwestycyjnym.

Jednym z niewielu instrumentów, którymi dysponują władze lokalne, są obok  miejscowych planów, ulgi bądź całkowite zwolnienia z podatku od nieruchomości. Liczne przykłady samorządów wskazują na to, że wprowadzone ułatwienia dla nowych inwestorów, są w stanie doprowadzić do wzrostu  i rozwoju gospodarczego całej  gminy. Warto w tym miejscu podać za przykład gminę Stare Miasto nie bez przyczyny nazywana gminą przyjazną inwestorom.

Na terenie gminy Stare Miasto swoje inwestycje ulokowało wiele firm o zróżnicowanym profilu działalności. Są wśród nich zarówno duże koncerny zagraniczne, jak i przedsiębiorcy krajowi. Warto wymienić między innymi:

 • EUROPOLES – Producent masztów, słupów i wież do zastosowań telekomunikacyjnych, energetycznych i transportowy,
 • MEDIA MARKT – Handel elektroniką użytkową,
 • WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE  – strefa inwestowania z infrastrukturą przygotowaną  dla obsługi firm z sektora transportu i dystrybucji,
 • GRENE – Handel artykułami związanymi z rolnictwem i roślinnością,
 • CASTORAMA – Handel artykułami budowlanymi,
 • SMURFIT KAPPA – Producent opakowań,
 • AVANS – Handel elektroniką użytkową,
 • FERIO – Centrum handlowe,

oraz wiele innych firm.

Sprawdź wszystkie nasze nieruchomości: WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI.

ENG (Inwestycje Konin):

The basic condition for investment is the availability of attractive areas of economic activation. Konin County has a large number of such sites because even on:
 • route of the motorway A-2,
 • Polish central location,
 • prepared area economic revival,
 • areas equipped with technical infrastructure and transport (motorway exits)
 • the course of the national road E-92,
 • proximity of the district town of Konin.

A large part of these areas already covered by municipal zoning plans, and areas not covered by the plan can be developed only after the submission of proposals by interested persons. By the authorities declared competent assistance and cooperation throughout the investment process.

One of the few instruments available to local authorities, are next to local plans, relief or total exemption from property tax. Numerous examples of governments suggest that they put it easier for new investors, they are able to achieve economic growth and development of the entire municipality. It is interesting to give an example of the municipality of Old Town, not without reason called the Municipality of friendly investors.

In the area of ​​Stare Miasto their investments have located a number of companies with diversified business profile. They include both large international companies and entrepreneurs country. Visitors included:

Europoles – Manufacturer of masts, poles and towers for telecommunications, energy and transport,

 • MEDIA MARKT – Trade in consumer electronics,
 • WIELKOPOLSKIE LOGISTICS CENTRE – infrastructure investment zone prepared for service companies from the transport and distribution,
 • GRENE – Business articles related to agriculture and vegetation,
 • CASTORAMA – Business building products,
 • SMURFIT KAPPA – Manufacturer of packaging,
 • AVANS – Trade in consumer electronics,
 • FERIO – Shopping Centre,and many other companies.